การ์นิเย่ แบรนด์แรกจากลอรีอัล บุกเบิก Green Beauty ยกระดับเรื่องความยั่งยืน

Browse By

หลังจากการประกาศวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน L’Oreal for the Future สำหรับปี 2030 ลอรีอัล ประเทศไทย ได้เร่งการทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อนำเสนอความงามแห่งอนาคตสู่ผู้บริโภค ตามวิสัยทัศน์ของลอรีอัล กรุ๊ป

โปรแกรม L’Oreal for the Future ได้กำหนดเป้าหมายหลายด้าน โดยลอรีอัลมีเป้าหมายปฏิรูปการดำเนินธุรกิจและนำพาให้ทุกแบรนด์ในเครืออยู่ภายใต้กรอบขีดข้อจำกัดของโลก ตามหลักการของ Science Based Targets เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ โดยให้ความสำคัญประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประการ ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

อินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ตอกย้ำให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ผู้บริโภคต่างมองหาแบรนด์ที่สามารถให้ความโปร่งใสในเรื่องสูตรส่วนผสม สามารถให้ความมั่นใจในเรื่องของความยั่งยืน และแบรนด์ที่ให้คำมั่นสัญญาในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายใต้โปรแกรม L’Oreal for the Future เราปฏิรูปวิธีการทำธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าทั้งในระดับบริษัทและแบรนด์ เพื่อลดผลกระทบของเราที่มีต่อโลก และขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนแห่งอนาคต ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญได้ นอกจากนี้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Sciences) ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ความงามไม่สร้างผลกระทบต่อโลกแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับอานิสงห์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น โดยที่คงคุณภาพ และความปลอดภัยเช่นเดิม”

การ์นิเย่บุกเบิกเส้นทาง Green Beauty ในฐานะแบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย การ์นิเย่เป็นแบรนด์แรกของลอรีอัล ประเทศไทย ที่ยกระดับเรื่องความยั่งยืนเพื่อนำเสนอ Green Beauty แก่ผู้บริโภคทุกคน โดยผลิตสินค้าที่ใช้สูตรจากธรรมชาติ จัดหาและเลือกใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน และเป็นธรรม ซึ่งการ์นิเย่ได้ยกระดับด้านความยั่งยืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับ L’Oreal for the Future ด้วยการเปิดตัว Green Beauty ที่กำหนดพันธสัญญา 5 ประการ คือ จัดซื้อวัตถุดิบที่สนับสนุนชุมชน, พัฒนาสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, มุ่งใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองจาก Cruelty Free International

อีกหนึ่งในเป้าหมายอันใกล้ที่ลอรีอัลต้องทำให้สำเร็จทั่วโลก คือทำให้สถานประกอบการทุกแห่งปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2025 ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สำหรับในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของลอรีอัล ที่กรุงเทพฯ และศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้บรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการรับรองจาก Renewable Energy Certificates (RECs) แล้ว