กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมโครงการ ‘ปลูกต้นไม้ล้านต้น’ กับ กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการ Central Tham Love The Earth

Browse By

กลุ่มเซ็นทรัล และ ธุรกิจในเครือฯ นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสานต่อนโยบายสนับสนุนเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานคร “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการ Central Tham Love The Earth” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และภาคีพันธมิตร ภายในปี 2025

ภายในงานนำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ รศ.นพฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ร่วมปลูกต้นไม้และแจกจ่ายพันธุ์กล้าร่วมกับภาคีเครือข่าย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,220 ต้น ณ โถงชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล” ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีพันธกิจภายใต้โครงการ ‘Central Tham Love The Earth’ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าต้นน้ำทั่วประเทศ 50,000 ไร่ ภายในปี 2030 ด้วยการขับเคลื่อนผ่านโครงการย่อยในหลากหลายพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูระบบอาหารพื้นถิ่นและปลอดภัย รักษาระบบนิเวศ และ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (Centel) ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครมาตลอด โดยมีผลการดำเนินงานผ่านโครงการ เซ็นทรัล ทำมีการสร้างการตระหนักรู้ สื่อสาร และ สร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านกิจกรรม อาทิ ปลูกต้นไม้ร่วมกับพนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบศูนย์การค้า 

ในปี 2565 กลุ่มเซ็นทรัล ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ จำนวน 10,000 ต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่เป้าหมายรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3 และ เซ็นทรัล พระราม 9 รวมทั้งสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และ พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยของพนักงานเครือเซ็นทรัลและประชาชนทั่วไปที่ร่วมโครงการ สำหรับแผนระยะยาว กลุ่มเซ็นทรัล ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และ ชุมชนในกรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนหนองจอก และ ชุมชนคลองสามวา เพาะต้นกล้าเพื่อส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครในการจัดทำธนาคารต้นไม้ เพื่อนำต้นกล้าไปเพาะปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (Gracz) นำบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติย่อยสลายมาใช้เพาะต้นกล้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและ ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทางด้าน รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในแผนแม่บทของเรา ซึ่งจุฬาฯ เป็นพันธมิตรกับกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว เมื่อทางกลุ่มเซ็นทรัลจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ทางโครงการจึงแบ่งมาปลูกในพื้นที่จุฬาฯ รวมทั้งสิ้น 1,220 ต้น โดยครั้งนี้ลงปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูซึ่งสื่อถึงสีประจำของจุฬาฯ โดยได้กระจายปลูกตามพื้นที่โดยรอบคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลมีร่มเงาและสีเขียวขจีของพรรณไม้จะมีส่วนช่วยเยียวยาจิตใจคนไข้ให้เกิดความรู้สึกสบายใจ เราเรียกสถานบริการพยาบาลของเราว่าเป็น “รมณียสถาน” ที่เข้ามาแล้วเกิดความสุข โดยต่อจากนี้โครงการ Central Tham Love The Earth จะมีการสนับสนุนกล้าไม้ให้โรงพยาบาล เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่โดยรอบให้ครบตามเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น โดยทุกต้นที่อยู่ในพื้นที่นี้เราปลูกเอง ดูแลเอง และต้นไม้ทุกต้นจะเติบโตขึ้น เพื่อให้กรุงเทพฯ กลายเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความร่วมมือในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการ Central Tham Love The Earth” เกิดขึ้นจากความไว้ใจที่ผู้จัดงานเชื่อว่า ทาง กรุงเทพมหานคร เอาจริงเอาจังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง สิ่งที่ชอบในโครงการนี้คือ เป็นการปลูกนอกสวนสาธารณะ เนื่องจากสวนสาธารณะเรามีจำกัด ความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกลุ่มเซ็นทรัลจึงเป็นแนวคิดที่ดี เพราะทั้งสององค์กรนอกจากจะมีพื้นที่ปลูกเป็นของตัวเองแล้ว ยังมีคนดูแลให้ต้นไม้เติบโตในอนาคต เหมือนเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ต้นไม้ก็จะกระจายทั่วเมือง ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาเราได้ความร่วมมือดีมาก มีหน่วยงานที่จัดโครงการให้ความร่วมมือปลูกร่วมกับเราแล้ว 1,640,000 ต้น โดยปัจจุบันปลูกไปแล้ว 640,000 ต้นจากเป้าหมาย 1 ล้านต้น ซึ่งเดินหน้าเร็วกว่าที่คาดมาก และที่สำคัญ กทม. ไม่ได้ใช้งบประมาณของเราเองเลย 

ถือเป็นความไว้ใจที่ภาคเอกชนมอบให้ เพราะทุกฝ่ายมีความหวังว่าจะทำเมืองให้ดีขึ้นร่วมกัน พลังนี้มีค่ามากกว่างบประมาณมหาศาล เพราะงบประมาณหรือจะสู้ความไว้ใจของกลุ่มเซ็นทรัลที่มอบให้เรา องค์กรมองเห็นถึงความจริงจังในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทางกรุงเทพมหานคร สุดท้ายกรุงเทพฯ จะสวยได้ด้วยความร่วมมือของพวกเรา นอกจากนี้ จากการได้พูดคุยกับคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ เลยทราบว่าทางกลุ่มเซ็นทรัลยังมีโครงการเกี่ยวกับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย เช่น การจัดการพื้นที่รอบศูนย์การค้าทุกสาขา ดูแลเรื่องการทิ้งขยะ ตนคิดว่าสุดท้ายจะเป็นการต่อยอดให้ภาพรวมทั้งเมืองสวยขึ้นโดยที่ทุกคนร่วมใจกัน เพราะอนาคตของเมืองไม่ได้อยู่ที่งบประมาณของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ผู้ว่า กทม. กล่าวปิดท้าย