ซีอาร์จี มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมพิเศษ “CRG Pass the Love Forward”

Browse By

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Industry) ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี มีแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารที่หลากหลาย (Multi-Brand) ภายใต้ตราสินค้าของธุรกิจร้านอาหารในเครือมากถึง 16 แบรนด์ ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงวางนโยบายเพื่อสานต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลวางไว้ โดยซีอาร์จีมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านความเสมอภาคทางสังคม, ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม 

ใน “ด้านความเสมอภาคทางสังคม” ซีอาร์จี เล็งเห็นความสำคัญของคุณค่าของแต่ละบุคคล ด้วยแนวคิดที่มุ่งให้โอกาสในการเข้าทำงานแด่เพื่อนผู้พิการให้สามารถดำรงชีพในสังคมไทย จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นให้โอกาส และสร้างความเท่าเทียม เพื่อให้เพื่อนผู้พิการสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพนักงานคนพิเศษภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมสัมพันธ์สำหรับพนักงานกลุ่มพิเศษ, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานกลุ่มพิเศษ, การให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค รวมถึงการส่งพนักงานเข้าอบรมภาษามือเพื่อใช้ในการสื่อสารกับพนักงานกลุ่มพิเศษ ส่งผลให้ ซีอาร์จี ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 6 ปี ติดต่อกัน 

สำหรับกิจกรรม “CRG Pass the Love Forward – จากผู้รับเป็นผู้ให้ สู่หัวใจผู้พิการในสังคม” เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานคนพิเศษอีกหนึ่งกิจกรรมย่อยในหลายๆ กิจกรรมในสนับสนุนการจ้างงานคนพิเศษ โดยในปีนี้ ซีอาร์จี ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมจากก่อนหน้านี้ที่จัดกันภายในบริษัท มาเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานคนพิเศษได้รับบทบาทเป็นผู้ให้มากขึ้น โดยพนักงานคนพิเศษของจะได้มีโอกาสในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลให้กับกลุ่มผู้พิการที่ยังอยู่ในวัยเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่วัยทำงานในสังคมคนปกติได้

ส่วนใน “ด้านการศึกษา” ยังดำเนินโครงการ ทวิภาคี หรือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ร่วมกันฝึกนักเรียนและนักศึกษาให้มีคุณภาพ โดยสถานประกอบการ (เน้นในการฝึกทักษะ) และในสถานศึกษา (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี) เพื่อทำให้สองวัตถุประสงค์ ได้ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ดังนั้น นักศึกษาทวิภาคี จึงหมายถึงนักศึกษาที่ได้รับความรู้ ทฤษฎี ทางด้านการฝึกงานโดยตรงพร้อมกับมีความเชี่ยวชาญ ทีทักษะในการปฎิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาระบบปกติ  เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สถานศึกษาผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและบริการ โดยใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญขององค์กร สนับสนุนให้โอกาสการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการทำงานจริงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ