ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔

Browse By

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔ ภายใต้หัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ Smart Swipe” ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษารวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ “รณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี” ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ส่งผลงานสื่ออินโฟกราฟิกเข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก หลังการนำร่องให้เยาวชนรุ่นนี้ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอในครั้งที่ผ่านมา โดยมีผลงานเข้าร่วมการประกวดสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ มากกว่า ๑,๘๐๐ ชิ้น

นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อรณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี มีมารยาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีวิจารณญาณในการเลือกรับและส่งข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม โดยจากการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ ค้นพบทางออกที่จะใช้สื่อในทางที่ดี”

การประกวดครั้งนี้ มีจำนวนผลงานสื่ออินโฟกราฟิกทั้งหมด ๑,๖๐๗ ผลงาน และสื่อคลิปวิดีโอทั้งหมด ๒๐๑ เรื่อง โดยผู้ชนะทุกประเภทและทุกระดับจะได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นอกเหนือจากการประกวด DigiFam Awards ปี ๔ แล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการ เผยแพร่แนวคิดการใช้สื่อที่ดี และแนะนำเทคนิคการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางวิชาการให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล โดยจัดกิจกรรม “ดิจิแฟมสัญจร” ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๑๑ แห่ง

นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวปิดท้ายว่า “ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของกิจกรรม DigiFam Awards ปี ๔ ครั้งนี้ ทั้งผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ท่านครูอาจารย์สถาบันการศึกษา และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้อย่างกว้างขวาง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัลให้ทุกท่านสามารถเป็นแบบอย่าง สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนต่อไป”

DigiFam Awards ปี ๔ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” อันเป็นการบริการวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธานขององค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ