Browse By

Tag Archives: lorealthailand

การ์นิเย่ แบรนด์แรกจากลอรีอัล บุกเบิก Green Beauty ยกระดับเรื่องความยั่งยืน

หลังจากการประกาศวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน L’Oreal for the Future สำหรับปี 2030 ลอรีอัล ประเทศไทย ได้เร่งการทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อนำเสนอความงามแห่งอนาคตสู่ผู้บริโภค ตามวิสัยทัศน์ของลอรีอัล กรุ๊ป โปรแกรม L’Oreal for the Future ได้กำหนดเป้าหมายหลายด้าน โดยลอรีอัลมีเป้าหมายปฏิรูปการดำเนินธุรกิจและนำพาให้ทุกแบรนด์ในเครืออยู่ภายใต้กรอบขีดข้อจำกัดของโลก ตามหลักการของ Science Based Targets เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ โดยให้ความสำคัญประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประการ ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน อินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ตอกย้ำให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ผู้บริโภคต่างมองหาแบรนด์ที่สามารถให้ความโปร่งใสในเรื่องสูตรส่วนผสม สามารถให้ความมั่นใจในเรื่องของความยั่งยืน และแบรนด์ที่ให้คำมั่นสัญญาในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายใต้โปรแกรม L’Oreal